کارکنان

تعداد بازدید:۱۴۴۴

 

مجتبی شاه آبادی فراهانی

دکتر افسانه شایسته

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

EMAIL: afsanehshayesteh@ymail.com

 

سیدمهدی اسحاقی

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

Email: mehdiisaki@yahoo.com

 

ایرج براتی زاده

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

EMAIL: 

مسعود جعفری

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰