کارکنان

تعداد بازدید:۱۱۸۰

 

مجتبی شاه آبادی فراهانی

مجتبی شاه آبادی فراهانی

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

EMAIL: Mojtabashahabadi@gmail.com

 

سیدمهدی اسحاقی

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

Email: mehdiisaki@yahoo.com

 

ایرج براتی زاده

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

EMAIL: 

مسعود جعفری

کارشناس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸