آرشیو اخبار

بازدید از کارخانه ریز موج
بازدید از کارخانه ریز موج

بازدید از کارخانه ریز موج

در روز دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ تعدادی از استادان دانشگاه جهت بازدید از شرکت ریز موج به شهر تاکستان اعزام گردیدند.

ادامه مطلب