برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸
تعداد بازدید:۳۷۳
برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی

برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی